< HomePage
   <- Дневника

Добавяне на коментар

Неделя, 9 Ноември 2014
Как да работим ефективно на компюрът / Еffectively work with a computer for online betting in Malta

I was recently re-introduced into the controversy for fast, high quality and comfortable computers and laptops. Meanwhile, the internet is flooded with articles on CIS trader s Japan. But let's bring a little background. As the saying goes anywhere he is "former" gamer. Which means that for 5 years or more has followed trends hardware and software. Optimized is an independent Operating System in my last words to understand many things:
- Turn off unnecessary services.
- Optimizing the BIOS and UEFI.
- Software hacks for drivers.
- Individual selection of appropriate hardware and software.
And do you think that one course for a trader will be able to catch up! No, never. He has put so much man-hours of self-study that from now on you will need five years. But let us again return to the gaming autobiography. Online games like StarCraft, Diablo, WarCraft, then online gaming as they say here for gambling and betting and finally exchange trading subject are described into several simple laws by mathematics in Game Theory, Probability, Statistics and some others. Nothing complicated, everything is already invented and written on paper.

So my article is about tools dealers, traders, gamblers, gamers... One is theoretical knowledge and training in law, economics, mathematics, informatics. The other two things it is the computer and software that work on it.

Assuming you have just a cheap good computer or laptop bought last year does not mean that you have top of the top. NOT your fast action with computer depends of three things:
Monitor
Keyboard
Mouse.

Getting them backwards. Mouse can be only
http://www.logitech.com
or any gaming mouse
http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-mice,review-2220.html
and do not be surprised that the cost of half of your computer. Here are the top Top Of Top mice!

Keyboard
http://www.logitech.com
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/keyboards
and almost all of them are manufactured by
http://www.cherrycorp.com/
or you can choose one of the best keyboards for 2014:
http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-keyboards,review-2009.html
Some of these keyboards cost more than your car tires! So you want to make money online, it is then you have the best tool - at best mouse, keyboard and monitor with them because you interact with the virtual world.

And we arrive to the monitors, I say the monitors and not the monitor. Why? As greater viewing area you have on computer so much information you may observe and react quickly - take the necessary decision. nVidia Quadro
http://www.nvidia.com/object/quadro-desktop-gpus.html
have video card with 4 monitor outputs, and even conventional gaming card have 4 outputs. Now look at the picture below Trader CIS and tell me how the monitor works?

Наскоро отново бях вкаран в полемика за бързи, качествени и удобни компютри и лаптопи. Междувременно интернета се наводни със статии за трейдъра CIS ат Япония. Но нека да въведа малко предистория. Както се казва навсякъде той е "бивш" геймър. Което ще значи че в продължение на 5 и повече години е следил тендерциите в хардуера и софтуера. Опримизирал е самостоятелно операционната си системар под предните ми думи се разбират много неща:
- Изключване на ненужни сервизи.
- Оптимизиране на биос и Уефи.
- Софтуерни хакове по драйвери.
- Лично подбиране на подходящ хардуер.
И недейте да си мислите че с един курс (с-то го слагам за благозвучие) за трейдър ще може да го настигнете! Не, никога. Той е вложил толкова човеко-часове самообучение че от днес нататък ще ви трябват 5 години. Но нека пак да се върнем на геймърската му автобиография. Онлайн игрите StarCraft, Diablo, WarCraft, след това онлайн гейминга както казват тука на онлайн гамблинга или просто казано на български език залаганията и на последно място борсовата търговия се подчиняват на наколко прости провила или закони които са описани от математиката в Теория на Игрите, Веройтности, Статистика и някой други. Няма нищо сложно, всичко е вече измислено и написано на хартия.

Та моята статия е за инструментите на дилъръ, трейдъра, гемблъра, геймъра... Едното са знания и теоретична подготовка по право, икономика, математика, информатика. Другите две основни неща това е компютъра с който работиш и софтуера на него.

Ако приемем че имате що годе хубав компютър или лаптоп купен през последната година това не значи че сте топ ъф дъ топ. НЕ бързодейстивето ви на един компютър зависи първо от три неща:
Монитор
Клавиатура
Мишка.

Почвам ги отзад напред. За мишка може да си вземете само http://www.logitech.com или някоя геймърска мишка http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-mice,review-2220.html и не се учудвайте че струват на половината от компютъра ви. Ето това са топ ъф дъ топ мишките!

Клавиатура http://www.logitech.com
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/keyboards
и почти всички те са произведени от http://www.cherrycorp.com/
или може да си изберете една от най-добрите клавиатури за 2014:
http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-keyboards,review-2009.html
Някой от тия клавиатури струват повече от гумите на колата ви! Е нали искате да изкарвате пари онлайн, е тогава трябва да имате най-добрия инструмент - най- най- добрата мишка, клавиатура и монитор защото със тях вие си взаимодействате със виртуалния свят.

И пристигаме до мониторите, казвам мониторите а не монитора. Защо ли? Защото колкото е по голяма видимата площ на която компютъра предава информация към вас толкова по бързо реагирате - взимате нужното решение. nVidia Quadro http://www.nvidia.com/object/quadro-desktop-gpus.html са видео карти с изходи за 4 монитора, а даже и обикновенните геймърски карти са с изходи за 4-ри монитора. Сега разгледайте долната снимка на трейдъра CIS и ми кажете на колко монитора работи?
0.jpg
Същотото е и със следните професионалисти които доказват че единствено многомониторността е постъпка към успеха в тия браншове изброени от мен по-нагоре.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
А и големите компании предлагат реди то юз многомониторни работни станции което е различно от десктоп компютър.
9.jpg
10.jpg

Питате ме като толкова знам защо не го направя? Моя отговор е:
-Не съм си подсигурил за дълъг период комфортно съществуване за да се отдам само на едно нещо, което в първоначалния етап да не ми носи дивиденти.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2014-11-09#add

[ Добави коментар ]
Добавяне на коментар
Не пишете nicknames, освен ако не се обръщам така към вас!
user@example.com
http://www.example.com/

Коментарът трябва да е на кирилица или на английски. Останалите се трият.

Запомни адреса и името ми, за да не го пиша следващия път

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!